napi evangelium

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.”
Mk 16,1-7

Elmélkedés

Szenvedés és megdicsőülés

Az evangéliumokat figyelmesen olvasva Jézus embersége és istensége egyaránt elénk tárul. Megismerjük emberi születésének körülményeit, ugyanakkor kinyilatkoztatást kapunk arról, hogy ő a mennyei Atya küldötte. Találkozhatunk Jézussal, a valóságos emberrel, aki korának más tanítóihoz hasonlóan tanít, ugyanakkor tanításában felfedezhetjük az isteni tekintélyt és igazságot is. Bölcsessége felülmúlja az emberi képességeket, sokszor olyan válaszokat ad kérdezőinek, amire más emberek sosem gondolnának. Csodáit, gyógyításainak eredményeit megtapasztalhatták kortársai, de nem mindenki látta meg bennük az isteni irgalmasság jeleit. Ahhoz, hogy emberségén túl valaki Jézus istenségét is felismerje, hitre van szükség. A húsvéti esemény helyes értelmezésének is ez a kulcsa. Szenvedését és halálát hit nélkül nem lehet megérteni, nem lehet benne értelmet találni, nem is beszélve feltámadásáról, amely hitünk egyik központi titka.

Földi élete és azon belül nyilvános működésének három esztendeje alatt Jézus számos olyan dolgot tett és tanított, amely magyarázatra szorult, és ez az értelmezés néha nem kis gondot okozott az első keresztényeknek, köztük mindenekelőtt maguknak az apostoloknak. Halála után néhány nappal olyan események történnek, amelyek még inkább magyarázatra szorulnak, azaz az apostoloknak és a tanítványoknak nem állt érdekükben olyan dolgokat kitalálniuk, amelyeket sokszor maguk sem értettek. Jézus feltámadása és azt követően feltámadt testében való megjelenései olyan különleges események, amelyek hit nélkül értelmezhetetlenek.

Az első húsvéti beszámolók az üres sírról, az elhengerített kőről, angyal kinézetű személyekről és a halott Jézust kereső asszonyokról szólnak, de Krisztus még nem szerepel bennük. Először csak olyan jelekkel találkozunk, amely különleges isteni beavatkozást sejtetnek. Jézus holttestének eltűnése váratlan fordulatot hoz az események sodrába. Erre még az apostolok sem számítottak. Nem gondoltak arra, hogy a kereszthalál és a temetés után történhet még valami. Ezután következnek a feltámadt Jézus megjelenései az asszonyoknak, az apostoloknak, majd a tanítványok nagyobb közösségének. Az evangéliumok nem csupán a találkozásokat mutatják be, hanem a feltámadt Krisztus megjelenéseiről szóló beszámolókból elénk tárul, hogy miként fejlődik az Úrral találkozók hite, akik aztán küldetést kapnak, hogy a feltámadás hirdetői legyenek.

Az apostoli igehirdetés és tanúságtétel nem csupán Jézus feltámadásáról szól, hanem az Úr megváltó haláláról is. A krisztusi megbízottak helyesen ismerték fel e kettő szoros kapcsolatát és látták meg mindkettőben a mennyei Atya szándékát és cselekedetét. Éppen ezért az Egyház igehirdetése még a húsvéti ünnep alkalmával sem szólhat csupán a feltámadásról és a feltámadás általi megdicsőülésről, hiszen ehhez a szenvedésen és a halálon át vezetett az út. Bizonyára sokaknak tetszene, ha a történetnek csak a könnyebb oldala vonatkozna rájuk, s életük végén kereszthordozás, szenvedés és halál nélkül besétálhatnának az üdvösségre. De ilyen nincs, mert a kereszt nélküli út egészen máshová vezet. Ahhoz, hogy a maga teljességében megértsük a húsvéti események titkát, ott kell lennünk a Golgotán a kereszt alatt és látnunk kell Jézus üres sírját is. A húsvéti ünnep erősítse bennünk a krisztus feltámadásába vetett hitet és azt, hogy számunkra is van feltámadás!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Feltámadt Urunk, te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői és ők engedelmeskednek kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőkké, csatlakoztak az Egyházhoz, a benned és feltámadásodban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, s akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodba vetett hitünket mindig megvalljuk és az üdvösség örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük!

Horváth István Sándor (Ph 88)