napi evangelium

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Jn 2,13-25

Elmélkedés

Az új templom

A jeruzsálemi templom megtisztításának történetét olvasva könnyen az a vélemény alakulhat ki bennünk, hogy Jézus durván, haragosan és erőszakosan viselkedett ebben a helyzetben, nem tudott parancsolni indulatainak, és kegyetlenül elbánt mindazokkal, akik neki nem tetsző dolgot cselekedtek a templomban. Ez a felszínes és elhamarkodott vélemény azonban messze áll a valóságtól, ugyanakkor igencsak igazságtalan volna így vélekedni Jézusról, hiszen az evangéliumokban ennél az egyetlen esetnél találkozunk azzal, hogy így viselkedett. Mi indította Jézust e cselekedetére? Hogyan értékeljük viselkedését? Mi az üzenete ennek a feltehetően jelképes, prófétai tettnek?

Jézus határozott magatartása helyes, s ezt még a kiűzött kereskedők is elismerik azzal, hogy nem szállnak szembe vele. A jeruzsálemi templom, mint ahogy minden templom, az Isten háza. Isten mindenütt jelen van, de a templomok az ő jelenlétének különleges helyei. Valamennyi templom az istentiszteletre van felszentelve és nem kereskedésre. Ezt nem tartották tiszteletben azok, akik ott árusították az áldozatokhoz szükséges állatokat, illetve azok sem, akik ezt a tevékenységet számukra engedélyezték. A kereskedők kiűzésével Jézus egyértelművé teszi, hogy mire szolgál a templom.

A templom megtisztításában a messiási idők különleges jelét kell látnunk, amellyel Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy a templomot sajátjának tekinti. „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká” – mondja, hiszen ez a hely az imádság háza, az istentisztelet helyszíne, ahol nem tűrhető meg semmilyen olyan tevékenység, amely ehhez méltatlan. Kortársai bizonyára felismerték Jézus jelképes cselekedetének igazi értelmét, s ezért követelnek tőle további jeleket, amelyekkel azt igazolhatná, hogy valóban ő a Messiás. Jézus úgy válaszol a kérésre, hogy a templom lerombolásának említésével utalást tesz saját küldetésére, a rá váró szenvedésre és halálra. A templom újjáépítése pedig az ő feltámadására vonatkozik, de ezt a hallgatóság ekkor még nem értheti, csak feltámadása után vonatkoztatták erre tanítványai. A templom megtisztítása tehát nem öncélú erőfitogtatás Jézus részéről, hanem olyan jel, amely a messiási idő eljövetelét igazolja.

A templom megtisztítása után Jézus a következő kijelentést tette: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” Zsidó hallgatósága nem értette e mondat értelmét, de ekkor még a tanítványai sem tudták, hogy saját testére, a halálát követő harmadik napon feltámadt testére gondol. Jézus testének lerombolásával, azaz halálával és az Úr testének újjáépítésével, azaz feltámadásával megszűnik a régi, a kőből épült jeruzsálemi templom szerepe, ezt jelzi a kereszthalál pillanatában a templom függönyének kettéhasadása. Pontosabban Jézus veszi át a közvetítő szerepet Isten és az emberek között. Ebben az értelemben nincs már többé szükség a régi templomra, s az ott bemutatott régi áldozatokra. Jézus az új templom. Ő az új szentély. Ő az új oltár, s ő az új áldozat. Jelenléte az Oltáriszentségben Isten állandó jelenlétét jelzi.

Jézus azt szeretné, hogy mi, az ő követői, valamennyien lelki templommá épüljünk, akikben jelen van az Isten. Engedjük, hogy Jézus minket is megtisztítson bűneinktől miként egykor megtisztította a templomot. Egyedül ő képes kegyelmével újjáalkotni, újjáépíteni minket.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Rombold le bennünk azt az ingatag építményt, amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk mindent, amit a magunk dicsőségére építettünk! Te építsd fel ezután lelkünk templomát, amely a te szereteted hajléka! Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben és újítsa meg életünket, hogy az örömhír továbbadásával és feltámadásod hirdetésével újjáépítsük az Egyházat.

Horváth István Sándor (Ph 88)