napi evangelium

Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”
Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik: „Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között.
Mt 28,8-15

Elmélkedés

A húsvéti időszak evangéliumi szakaszainak témája elsősorban a feltámadt Krisztussal való találkozás. Ezen elbeszélések bemutatják, hogy milyen fordulatot eredményez valakinek az életében, ha találkozik a Feltámadottal. A mai részletben asszonyokról olvasunk, akik vasárnap hajnalban Jézus sírjához mennek. Az a szándékuk, hogy a szokások szerint bebalzsamozzák a holttestet, mert pénteken, az ünnep közeledte miatt nem volt erre idő. Nagy meglepetést okoz nekik, hogy a sír üres. Ott egy angyalt látnak, aki hírül adja nekik az Úr feltámadását és azt kéri tőlük, hogy induljanak és vigyék meg ezt a hírt az apostoloknak. Útközben találkoznak a feltámadt Krisztussal, s ez a találkozás egészen váratlanul éri őket. Ő bátorítja az asszonyokat, eloszlatja félelmüket. E találkozásnak köszönhetően, amikor megérkeznek az apostolokhoz, már nem csak az üres sírról számolnak be és nem csak azt mondják el, amit az angyaltól hallottak, hanem személyes találkozásukról, élményükről is beszámolnak, arról, hogy láthatták a feltámadt Krisztust.

Ezzel egy időben a sír őrzésével megbízott katonák találkoznak a főtanács tagjaival, és közlik velük, hogy Jézus teste eltűnt a sírból, de ennek okát nem tudják. A tanács tagjai azt kérik tőlük, mondják azt, hogy elaludtak és eközben ellopták tanítványai Jézus holttestét. Ezzel a jelenettel az evangélista egy másik lehetséges magyarázatot ad arra, hogy miért üres a sír. A történet ezzel be is fejeződik. Számunkra marad annak megválaszolása, hogy melyik magyarázatot hisszük el.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, feltámadt Üdvözítőnk! Az örök élet vágya és a feltámadás reménye erősen él bennünk. A mai napon az életet, a feltámadást ünnepeljük. A veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek megerősítik hitünket és bátorságot adnak ahhoz, hogy mi is feltámadásod hirdetői legyünk. Húsvét titka, a feltámadás titka megosztható. Olyan örömhír ez, amelyet nem zárunk szívünk mélyébe, hanem tovább kell adnunk másoknak, mindazoknak, akik az örök életre vágyakoznak. Adj bátorságot és buzgóságot, hogy feltámadásod hirdetői legyünk!

Horváth István Sándor (Ph 88)