napi evangelium

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Jn 20,19-23

Elmélkedés

A Szentlélek működése

Ma, a húsvéti ünnepet követő 50. napon az Egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli. Arra az eseményre emlékezünk, amikor az Úr ígéretének megfelelően és annak beteljesedéseként a harmadik isteni személy, a Szentlélek eltöltötte az apostolokat. Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy Mátyás megválasztását követően az apostoli testület 12 tagja együtt imádkozott, amikor nagy szélzúgás támadt, majd lángnyelvek alakjában mindegyikükre leereszkedett a Szentlélek, aki erővel töltötte el őket, és arra indította őket, hogy hirdessék az evangéliumot (vö. ApCsel 2,1-4). A korábban félelmükben bezárkózó apostolok elindulnak és az emberek előtt nyilvánosan tanúságot tesznek Krisztus feltámadásába vetett hitükről. A Lélek közreműködésének köszönhetően az ünnepre Jeruzsálembe érkező, különböző nyelveken beszélő emberek valamennyien megértik az apostolok igehirdetését (vö. ApCsel 2,8-9). Szent Péter beszédének hatására aznap mintegy háromezer ember tért meg (vö. ApCsel 2,41).

Az Egyház életében is megfigyelhető a Szentlélek jelenléte. A Lélek ösztönzi az apostolokat Jézus szavainak hirdetésére, Jézus hálaadását és áldozatát állandósítva ő száll le a kenyértöréskor, hogy a kenyér és a bor az Úr testévé és vérévé változzon át, ő gyűjti össze a tanítványokat és ő őrzi meg az egységet. A Szentlélek indítja az Egyházat minden korban, hogy elmenjen és hirdesse az evangéliumot az embereknek. A Lélek iktatja be továbbá a püspököket, akik szolgálatuk során papokat szentelnek. Minden püspök és pap rendelkezik a Szentléleknek azzal az ajándékával, hogy hatalmuk van az isteni megbocsátás közvetítésére. A Szentlélek hozza létre az Egyház közösségét és ő árasztja a szeretetet mindazok szívébe, akik ehhez a közösséghez tartoznak. A Szentlélek állandóan megújítja működését és ajándékait, ő az Egyház Lelke. Az Egyház a Szentlélekkel együtt tudja teljesíteni azt a küldetést, amelyet Jézus bízott rá, hogy tudniillik az egész világon Jézus tanítványává tegye az embereket. Ha az Egyház tagjaiként valamennyien, papok és hívek egyaránt azt tesszük, amire a Szentlélek indít, akkor éppen ettől a közös küldetéstől válunk közösséggé, azaz Egyházzá. A Lélek működése ebben az egységben, ebben a közös küldetésben tapasztalható meg.

A hívő ember életében is jelen van a Szentlélek, aki hét ajándékával tölt el bennünket. A Lélek adja nekünk a bölcsességet, hogy jobban szeressük a mennyei dolgokat a földieknél. Az értelem Lelke megvilágosítja elménket, hogy hitünk titkait megértsük. A jótanács Lelke siet segítségünkre, amikor életünk döntési helyzeteiben annak felismerésére van szükségünk, hogy mit tegyünk. Az erősség Lelke legyőzi emberi félelmeinket, kishitűségünket és gyengeségeinket, képessé téve minket az erények gyakorlására, és erőt adva, hogy a nehézségek, az üldözés, sőt a halálveszély ellenére is kitartsunk Krisztus mellett. A tudomány Lelke megtanít bennünket, hogy legfőképpen Jézust akarjuk megismerni. A jámborság Lelke segítségével gyermeki szívvel fordulhatunk Istenünkhöz, az Úr félelmének Lelke pedig arra buzdít, hogy állandóan figyeljünk Isten jelenlétére, ne tegyünk olyat, ami a kárhozatra juttatna bennünket, hanem mindig az üdvösség elnyerésére törekedjünk.

Áradjon ki ránk a pünkösdi Szentlélek!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Szentlélek Isten! A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény emberekben. Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása! Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel és az Egyházzal! Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a világban! Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a hitben! Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom! Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

Horváth István Sándor (Ph 88)