napi evangelium

Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.”
Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!
Mt 9,36-10,8

Elmélkedés

Az Úr küldöttei

Miután Szent Máté evangélista bemutatta művében Jézus csodáit és részletesen ismertette tanítását, rátér arra, hogyan formálódik közösség az Úr körül. Tanítványokat gyűjt maga köré, akik ettől fogva elkísérik őt útjain. Az evangéliumból megismerhetjük, hogy milyen az élete azoknak, akik az Úrhoz csatlakoznak, azaz engedik, hogy az üdvösség tanítása átformálja személyiségüket, megváltoztassa életüket. A tanítványi élet lényege, hogy az ember egyre jobban hasonlóvá váljon Mesteréhez, Jézushoz, osztozzon vele szenvedésében és megdicsőülésében egyaránt.

A mai evangélium azokat mutatja be, akik Jézus legszorosabb tanítványi köréhez tartoztak, az apostolokat. Az apostolok kiválasztásakor Jézus a kezdeményező. A Tizenkettő elfogadja a hívást és az ezzel járó sorsot és küldetést. A kiválasztottak engedték, hogy Mesterük átalakítsa életüket és új feladatot bízzon rájuk. Küldetésükkel osztoznak Jézus küldetésében. Megbízást kapnak, hogy ők is hirdessék Isten országának eljövetelét. Természetesen nem elszakadva a Mestertől végzik szolgálatukat, hanem mindenkor az ő nevében. Jézus azért hozza létre a Tizenkettő közösségét, hogy e kiválasztottak tanúi legyenek annak, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása a földön, és azért ad nekik küldetést, hogy Isten országának hirdetőivé váljanak. Az apostolok közösséget, teljes életközösséget vállalnak az Úrral. Jézus kiválasztja őket, hogy társai legyenek. Az apostoloknak mindenekelőtt Mesterükhöz kell hasonlóvá válniuk ahhoz, hogy igehirdetésük hiteles legyen. Az a feladatuk, hogy szavukkal és tanúságtételük által Krisztus igazságát hirdessék az embereknek. S ez az igazság nem más, mint Isten országának igazsága. Az igehirdetés során elmondják majd, hogy milyen jeleit látták a megvalósuló országnak. Jézus csodái, a beteggyógyítások, a halottfeltámasztások és a gonosz lelkektől való megszabadítás, mind-mind az általa hirdetett ország jelei. Mindezekről, mint szemtanúknak kell az apostoloknak tanúskodniuk az emberek előtt. Az apostolok tehát Isten országának eljövetelét hirdetik, miként Mesterük is ezt tekintette küldetésének. Az örömhír továbbadásában Jézus munkatársaivá válnak, Mesterük megbízik bennük, rájuk bízza tanítását és hatalmát. Akik korábban hallgatói voltak a tanításnak, most annak hirdetőivé válnak.

A kiválasztottak és küldöttek hatalmat kapnak a gonosz lelkek kiűzésére és a betegek gyógyítására, de ez a hatalom nem teljesen olyan, mint Jézusé. Jézus ugyanis nem embertől kapta ezt a hatalmat, hanem mint Isten volt annak birtokában. Ő a saját nevében volt képes csodákat tenni, míg az apostolok csak Jézus nevében használhatták hatalmukat, s ha ettől eltértek volna, aligha történt volna bármi is.

Az igehirdetés, az evangélium terjesztése, a csodák és az isteni irgalmasság megtapasztalása mind-mind Isten országának jelei. Az apostolok meghívása és közösséggé formálása szintén Isten uralmának a jele.

Napjainkban is szükség van apostolokra. Az apostoli buzgóság akkor lesz meg bennünk, ha engedjük, hogy Isten Szentlelke hatással legyen minden tevékenységünkre, egész életünkre. Éljen bennünk, és segítse tanúságtételünket és igehirdetésünket Krisztus Lelke!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Isten! Neked szentelem egész életem. Szüntelenül törekszem megismerésedre és akaratod teljesítésére. A te szeretetedet szeretném viszonozni és továbbadni embertársaim felé. Segíts engem méltó keresztény életet élni, hogy mindig az Atya gyermekének, a Fiú testvérének és a Lélek templomának érezhessem magam! Mennyei Atyám! Köszönöm neked az életem és hálás vagyok gondviselő szeretetedért és megbocsátó irgalmadért. Jézus Krisztus! Köszönöm neked, hogy megváltottál és az Atyához vezetsz! Szentlélek Isten! Köszönöm, hogy megszenteled életem és sugallataiddal megmutatod az üdvösségre vezető utat!

Horváth István Sándor (Ph 88)