napi evangelium

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.
Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”
Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!” Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Mt 4,1-11

Elmélkedés

Ima és szenvedés

A héten, hamvazószerdával elkezdődött a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt. Remélhetőleg nem csupán az egyházi szertartásokban van ennek jele, hanem a hívek életében is érzékelhető. Nagyböjti utunkon az imádkozó és szenvedő Jézussal fogunk találkozni, hogy közeledjünk a megváltás titkához. Tejes egészében megérteni a megváltást, Jézus áldozatának lényegét nem vagyunk képesek, de közelebb kerülhetünk hitünk e titkához.

A nagyböjti időszak a megtérés, a lelki újjászületés, a lelki átváltozás ideje. Az evangéliumokból elénk tárul az embereket megszólító, bűnbánatra hívó, lelküket megérintő és meggyógyító Jézus. Érintésével képes gyógyítani, szavával a lélekre hatni és irgalmával a lelket megtisztítani. Az átalakító isteni erő megtapasztalásának nem előfeltétele a társadalmi helyzet, az iskolázottság vagy az anyagi körülmények. Engedjük-e, hogy megérintsen minket Jézus a nagyböjti időben?

Nagyböjt 1. vasárnapjának evangéliuma Jézus megkísértéséről szól, ami nyilvános működését megelőzően történt. A sátán három alkalommal próbálkozik, mindig mást kérve vagy felkínálva. Mindhárom kísértésnél arról van szó, hogy Jézus önmagát helyezze a középpontba és ne az Atyát. Az első kísértés így szól: „Mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” A kérés hátterében az áll, hogy Jézus önmaga táplálására gondoljon, gondoskodjon a maga számára ennivalóról, és ne bízzon az isteni gondviselésben. Másodszorra ezt mondja a gonosz: „Vesd le magad!” Mintha csak ezt mondaná: Mutasd meg, hogy ki vagy valójában! Mutasd meg, hogy milyen képességekkel rendelkezel! Ha az Úr engedelmeskedne és levetné magát a templom tetejéről, ez Istentől való elszakadást jelentene, s azt, hogy Jézus az Atya akaratától függetlenül, az ő szándékát semmibe véve cselekedne. A harmadik kísértésnél hatalmat és dicsőséget ígér a sátán. Ha Jézus elfogadná a sátán által felkínált hamis hatalmat és dicsőséget, ezzel lemondana valódi, isteni hatalmáról és dicsőségéről. A három kísértés visszautasításával Jézus kifejezésre juttatja, hogy nem akarja önmagát a középpontba helyezni, hanem a mennyei Atyának engedelmeskedik, mégpedig egyedül őneki hajlandó engedelmeskedni.

A nagyböjt mindannyiunk számára a lelki újjászületés ideje lehet, a megtérés alkalma. Mi képes megváltoztatni életmódunkat, gondolkodásunkat? Mi vezet el bennünket a lélek megtéréséhez? Mindenekelőtt az ima és a szenvedés. A szívből fakadó ima és a szenvedés megtapasztalása képes gyökeres változást eredményezni az emberben. Egyesek azt érzik, hogy lelkileg kiszáradtak, kiégtek. Szerencsésebbek, akik ezt felismerik önmagukon önállóan vagy lelkivezetőjük segítségével. De akkor még mindig ott van a sok-sok küzdelem, annak keresése, hogy mi indítja el és vezeti őket valóban Istenhez. Az igazi megtérők vagy a komolyan vett ima vagy egy komoly betegség, szenvedés útján jutnak el Istenhez. Az imádkozó, elmélkedő, elcsendesedő és Istenre hallgató ember ugyanis engedi, hogy Isten átformálja őt. A szenvedésben szintén az isteni átalakító erő tapasztalható meg. Ne féljünk elindulni az ima útján, a szenvedés útján, mert ez az út az igazi megtéréshez vezet!

Ha a nagyböjt folyamán szeretnénk elmélyülni az imában, érdemes Jézushoz fordulnunk, hogy tanítson minket imádkozni! És ha szeretnénk elmélyülni a szenvedés titkában, azt kell kérnünk tőle, hogy ne hagyjon el minket szenvedésünkben!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te valóságos emberként átélted a kísértéseket, amelyek isteni küldetésedtől akartak eltávolítani. A gonosz kísértései a mi esetünkben arra irányulnak, hogy eltávolodjunk Istentől, a tőle kapott küldetéstől, az ő szeretetétől. A gonosz azt akarja, hogy szálljunk szembe a mennyei Atya akaratával és ne engedelmeskedjünk neki. A kísértés elutasítása azt jelenti, hogy kifejezzük szándékunkat: egyedül Istennek akarunk szolgálni, őt tartjuk életünk Urának, az ő akaratának szeretnénk mindenben engedelmeskedni. Urunk, segíts minket, hogy Isten útját, az üdvösség útját válasszuk!

Horváth István Sándor (Ph 88)