napi evangelium

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
Mt 4,12-17.23-25

Elmélkedés

Tegnap, Urunk megjelenésének ünnepén a napkeleti bölcsekre emlékeztünk. Az ünnep egyik mondanivalója, hogy a Krisztus által elhozott üdvösség nem csak egyetlen kiválasztott népnek szól, hanem minden nemzetnek, tehát a pogányoknak is. Ezt a gondolatot folytatja a mai evangélium, amikor Izajás próféta jövendölésének beteljesedését látja Jézus fellépésében. A mennyek országát hirdető Jézus fényt, világosságot hoz a pogányoknak is.

Érdemes tisztáznunk a jelenet idejét. Jézus születése után harminc évvel járunk. Az Úr immár nem gyermek, hanem felnőtt férfi, akinek szavára adnak az emberek, s most megkezdi működését a nép körében. Tevékenységének két fő eleme a tanítás és a gyógyítás. Mindkettő arról tanúskodik, hogy isteni képességekkel rendelkezik. Jézus ugyanis nem úgy tanít, mint korának más írásmagyarázói. Az emberek rögtön megérzik a szavaiban rejlő isteni igazságot és erőt. Gyógyításai szintén azt jelzik, hogy olyan hatalommal rendelkezik, amelynek egyetlen ember sincs a birtokában. Jézus elkezdi azt, amiért az Atya elküldte, az emberek üdvösségének szolgálatát.
Megfigyelhetjük, hogy az evangéliumokban nincsenek semleges szereplők, akik mindvégig kívülállók maradhatnának. Jézus személye mindenkit megérint. Tanítását mindenki hallhatja és az isteni irgalmasságot megjelenítő csodáit mindenki láthatja. Mindenki döntés előtt áll. Nekem is döntést kell hoznom.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Jóságos Istenem! Hálás szível köszönöm meg neked mindazt, amivel minden nap elhalmozol jóságodból. Köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik ezt nem teszik meg. Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy sokan nem szeretnek téged? Erősítsd meg bennem azt az elhatározást, hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek téged mindennél jobban!

Horváth István Sándor (Ph 88)