napi evangelium

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés

Szent Máté Jézus családfájával kezdi evangéliumát. A felsoroltak közül néhány név ismerős számunkra, de a többségük bizonyára ismeretlen. Miért olvassuk mégis a Jézus születésére felkészítő adventi időben? Az evangélistának az lehetett a szándéka, hogy igazolja: Jézus a Messiás, az ő személyében teljesedik be Isten ígérete. Jézus családfája az egész ószövetség rövid foglalata. Ha valaki jól ismeri az ószövetségi könyveket, akkor nem ismeretlenek számára ezek a nevek. A felsorolás annyit mindenképpen tanít nekünk, hogy ha meg szeretnénk ismerni Jézust, akkor ismernünk kell az ószövetséget is. A Megváltó eljöveteléről szóló prófétai ígéretek Jézus személyében teljesedtek be.

Jézus születése új teremtés Isten részéről, s ettől kezdve történelmünk üdvtörténetként értékelendő. Jézus Krisztus – a Szentírás szóhasználatával élve – az „idők teljességében” jött világra. Születése napjától kezdve Jézus élete a beteljesedésig, küldetésének teljesítéséig, azaz kereszthaláláig és feltámadásáig tart. Az örök Isten időbeli létezésének határpontjai ezek. Hitünk szerint a mi életünk is annak beteljesedéséig, feltámadásunkig tart.

A karácsony ünnepe, Isten Fia születésének átélése segítsen minket abban, hogy véges, az időben kezdődő és az időben véget érő életünket átértékeljük, és azt az örökkévalóság felé tartó útnak tekintsük.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! A te személyedben Isten közeledik hozzám. Születésedben, egész földi életedben és halálodban Isten jön el hozzám. Te egykor születéseddel beléptél a világba, most az én életembe szeretnél belépni. Te egykor világosságként ragyogtál fel mindenkinek, a választott népnek és a pogány nemzeteknek egyaránt, most az én életembe szeretnéd elhozni az isteni világosságot. Te egykor megszülettél, most pedig engem akarsz megajándékozni az Istenben való újjászületéssel. Te egykor eljöttél az égből a földre, most engem hívsz a földről a mennybe. Te egykor békességet és örömet hoztál az emberiségnek, sugározd most az én szívembe békédet és örömödet!

Horváth István Sándor (Ph 88)