napi evangelium

Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”
Lk 20,27. 34-38

Elmélkedés

Mit jelent a feltámadás?

A mai vasárnap evangéliumában az élet, a halál és a feltámadás kérdései kerülnek elő. A zsidók egyik vallási csoportja, a feltámadásban nem hívő szadduceusok a túlvilági élettel, a feltámadással kapcsolatban kérdezik Jézust. A szadduceusok azért nem fogadták el a feltámadás tanát, mert arról nincs szó a mózesi könyvekben. Nézetük, álláspontjuk igazolása érdekében vitába szállnak Jézussal. Jézus felel a vitát kezdeményezőknek s válaszában Istent az élők Istenének nevezi. Ábrahámra, Izsákra és Jákobra hivatkozik, akik a szadduceusok szemében is tekintélynek számítottak. A Szentírás tanítása szerint Isten ad életet minden teremtményének, köztük az embernek is. Ő a földi életnél is nagyobbat akar adni az embernek: az örök életet a feltámadás által. Ha életünket neki ajánljuk fel, akkor halálunk után is vele fogunk élni.

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy egyesek nem hisznek a feltámadásban! Ma is vannak olyan emberek, még a keresztények között is, akik szintén nem hisznek a halál utáni életben. Az egykori szadduceusok kételkedése részben érthető, a mai embereké már kevésbé. Ennek oka az, hogy Jézus kortársai nyilvánvalóan nem tudhattak az Úr feltámadásáról, a mai ember viszont már tud róla. Jézus személye, pontosabban az ő halála és feltámadása döntő jelentőségű e kérdésben. A halál utáni élet és a feltámadás kérdéseire születtek már a régmúlt időkben és manapság is emberi válaszok, de ezek nem megnyugtatóak, s nem elégségesek számunkra. Az örök élettel és a feltámadással kapcsolatos, szívünket nyugtalanító kérdésekre maga Isten válaszol azzal, hogy Jézus emberként elszenvedi a halált és a mennyei Atya feltámasztja őt a halálból. Ez már megnyugtató és elfogadható válasz. Jézus Krisztus feltámadása keresztény hitünk legnagyobb igazsága. Feltámadása, amelyet húsvétkor ünneplünk, nem visszatérés a földi életbe, nem a földi lét meghosszabbítása, hanem egy megdicsőült testben való újjászületés az örökkévalóságra.

A húsvéti beszámolók lényeges eleme, hogy az asszonyok, az apostolok és a tanítványok találkoznak a feltámadt Krisztussal. E találkozások hitet ébresztenek bennük és szinte megmagyarázhatatlan lelki változást eredményeznek. A feltámadás után a jézusi közösség tagjainak magatartásában rendkívüli fordulat következik be, ami a feltámadás nélkül aligha érthető. Az apostolok bátran kiállnak a nagy nyilvánosság elé, és arról tanítanak, hogy a keresztre feszített Jézus él, Isten feltámasztotta őt a halálból. És ettől még akkor sem tágítanak, ha bántalmazzák vagy megölik őket. Krisztus feltámadását hirdetik, mert megtapasztalták a feltámadást, találkoztak a Feltámadottal.

Az Úr feltámadása mindennél jobban tanúskodik Isten emberek iránti szeretetéről. Isten szeretetből teremtette meg az embert, neki köszönhetjük életünket. Isten szeretetből küldte el Fiát, Jézust a világba, hogy megváltson és üdvözítsen minket. Isten, aki nap mint nap sokféleképpen megmutatja szeretetét irántunk, hogyan engedhetné, hogy életünk a semmibe vesszen? Ő az életre teremtett minket és mindannyiunkat az örök életre hív. A feltámadás a halál legyőzése. A feltámadás testünk újjáteremtése és megdicsőülése. A feltámadás Isten ajándéka.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mennyei Atyánk! Jézus feltámadása nyújtja nekünk a reményt, hogy mi is feltámadunk az örök életre. A halál könyörtelen tényével szembesülve könnyen azt gondolhatom, hogy az életnek ezzel vége. Te új életet adtál Fiadnak, Jézusnak, akit húsvétvasárnap hajnalra feltámasztottál. Hisszük, hogy új életet adsz majd nekünk is, amikor feltámasztasz minket az örök életre. A feltámadást követően találkozhatunk veled, az örök szeretettel. Uram, hiszek a feltámadásban, hiszek az örök életben. Neked ajánlom az életem, hogy veled élhessek majd örökké a mennyei boldogságban. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

Horváth István Sándor (Ph 88)