napi evangelium

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26

Elmélkedés

Az előző rész folytatásaként, amikor Jézus tanítványaiért és apostolaiért imádkozott, főpapi imája harmadik részében azokért könyörög, akik a tanítványok szavára hinni fognak benne. Mindazokért imádkozik, akikhez a történelem évszázadai során eljut az ő tanítása. Ebben a jézusi imában mi is benne vagyunk, akikhez a harmadik évezred elején eljut a tanítás.

Első és talán legfontosabb kérése, hogy a keresztények minden korban egyek legyenek, azaz egy közösségbe, az Egyházba tartozzanak. Mivel emberi gyengeségből a látható Egyház egysége a múltban sajnos többször is megsérült, és mivel ez Jézus elsődleges kérése, kötelességünknek kell tekintenünk, hogy rendszeresen imádkozzunk az egységért, és lehetőségeink szerint segítsük annak megvalósulását. S ha a hitbeli egység hiánya jelenleg még el is választja a különböző felekezetű keresztényeket egymástól, a szeretet egysége kössön össze bennünket már most!

Ezután Jézus azért imádkozik, hogy követői mindig vele legyenek, lássák dicsőségét és ne szakadjanak el tőle, hiszen az egység csak őbenne valósulhat meg. Végül, kéréseinek összefoglalásaként azért könyörög az Atyához, hogy szeretete mindig bennünk legyen. Imádkozzunk mi is azért, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében és az általa kívánt egységben! Vezessen mindannyiunkat Jézus az egység és a szeretet útján az Atyához!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled és a mennyben benned élhetünk.

Horváth István Sándor (Ph 88)