napi evangelium

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” Jézus így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!” Az ifjú tovább kérdezte: „Melyeket?” Jézus felsorolta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!” Az ifjú erre kijelentette: „Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!” Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22

Elmélkedés

Az evangélium a jóság témájával kezdődik. Erről szól a gazdag ifjú kérdése és Jézus válasza is. „Légy jó!” – köszönünk el egymástól időnként. Ilyesmit értünk alatta: legyél kedves, figyelmes, tiszteletteljes, őszinte, segítőkész! Jézus válasza hasonlít ehhez, ő felsorolja a parancsokat, amelyeket a gazdag ifjú jól ismert és amelyek számunkra is ismerősen csengenek, ha annak idején megtanultuk a tízparancsolatot. Aztán ha jobban odafigyelünk a Jézus által felsoroltakra, akkor rögtön észrevesszük, hogy ez bizony csak egy része a tízparancsolatnak, a Mózesnek adott két kőtábla közül csak a második. Ezek a törvények valóban az emberi jóságról szólnak.

A történet folytatásából azonban kitűnik, hogy ez a jóság nem elég. Így érzi ezt a gazdag ifjú és Jézus is, és persze mi is többre vágyunk, mert hiányoljuk az első három parancsot, ami az első kőtáblán szerepel. Jézus további tanítása így kezdődik: „Ha tökéletes akarsz lenni.” Más alkalommal pedig ezt mondja: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48). Itt már szintet lépünk. Az emberi jóság szintjéről átlépünk az életszentség szintjére. Itt már nem elég a vagyonról lemondani, itt már az életemet kell Istennek odaadnom. Le kell mondanom mindarról, ami fogva tartja szívemet. Krisztus követésére csak szabad szívvel lehet indulni.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus! Adj türelmet és szelídséget a szülőknek és a tanároknak, hogy gyermekeiket és tanítványaikat intő szóval figyelmeztessék a helyes útra! Segíts engem, hogy igazi barátsággal, testvéri szeretettel közeledjek minden emberhez! Kellő tapintattal és jószándékkal figyelmeztessem embertársaimat hibáikra. Segíts, hogy ne feledkezzek el imádkozni értük, megtérésükért! Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem és adj erőt, hogy megváltozzak! Szüntess meg minden békétlenséget és viszálykodást közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással!

Horváth István Sándor (Ph 88)