napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

A mai napon Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe van. A félreértések eloszlatása végett fontos tisztáznunk, hogy Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának eseménye az ő születése előtt kilenc hónappal történt, azaz ekkor fogant meg édesanyja, Szent Anna méhében. Ez nem keverendő össze Jézus fogantatásával, azaz azzal a másik eseménnyel, amikor a Szentlélek közreműködése által Jézus megfogant Mária méhében. Ez utóbbi eseményt március 25-én, pontosan kilenc hónappal Jézus születésének ünnepe előtt ünnepeljük és angyali üdvözletnek nevezzük, amelyről egyébként a mai evangélium is szól.
Mit jelent Mária szeplőtelen fogantatása? Mivel a mindenható Isten a názáreti leányt, Máriát arra az üdvtörténetben egyedülálló feladatra választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen, ezért jónak tartotta, hogy élete első pillanatától kezdve, azaz fogantatásától mentes legyen az áteredő bűntől. Ez Istentől kapott kiváltság volt Mária számára. A szeplőtelen fogantatás hitigazságát IX. Pius pápa hirdette ki az Ineffabilis Deus (A kimondhatatlan Isten) kezdetű bullájával 1854. december 8-án.

Isten egészen tisztának szeretné Máriát, hogy a Megváltó anyja lehessen. Isten bennünket is tisztává akar tenni, bűneinktől meg akar szabadítani, hogy méltó módon fogadhassuk a Megváltót. Az adventi időszakban szeretnénk Máriától megtanulni a szeretetteljes, türelmes, örömteli várakozást és a tiszta lelkületet, hogy a mi megtisztult szívünkben is megszülessen a Megváltó.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Irgalmas Istenünk! Tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől való félelemből fakad, hanem az irántad érzett szeretetből. Szeretetünket azzal fejezzük most ki, hogy irgalmadban bízva és megbocsátásodat kérve bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat. Vezess minket adventi utunkon, hogy karácsony éjjelén találkozzunk majd az emberré lett szeretettel, Jézus Krisztussal, aki a te irgalmadat hozta el egykor és hozza el ma is a világba!

Horváth István Sándor (Ph 88)