napi evangelium

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35 – 10,1. 6-8

Elmélkedés

Az adventi időben Jézus Krisztus születésének ünnepére készülünk. Várjuk, hogy újra belépjen emberi világunkba. Az Úr jövetele valóban örömhír az egész emberiség számára, amiről mi, keresztények nem hallgathatunk. A reményvesztetteknek, a csalódottságból kiutat keresőknek, az isteni igazságra szomjazóknak, a megváltást és megbocsátást váróknak érdemes volna elmondanunk az örömhírt: Közeledik a Megváltó! Jézus születése azt jelzi, hogy Isten nem hagy magunkra minket, s nem engedi, hogy bűneink miatt a kárhozatra jussunk. Jézus küldetése hozzánk, az „elveszett juhokhoz”, a bűnösökhöz szól. A mi Urunknak az a szándéka, hogy visszavezessen minket az Atya szeretetébe. Örüljünk annak, hogy Isten keres minket, s higgyünk abban, hogy ránk talál! Imádkozva kérjük: Jöjj el, Urunk, Megváltónk és Üdvözítőnk! Jöjj el, és mutasd meg szeretetedet minden embernek!

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus betegeket gyógyít és tanít, azaz fáradhatatlanul végzi szolgálatát. Közben azt tapasztalja, hogy egymaga nem tud mindenkihez eljutni, ezért küldetést ad apostolainak. Azt kéri tőlük, hogy induljanak és az ő nevében gyógyítsák meg a betegeket és tanítsák az embereket, azaz folytassák az ő szolgálatát. Legyünk mi is az irgalmas Isten képviselői a világban!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság. Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy megérkezzek hozzád és felismerjem, benned, a betlehemi Gyermekben az Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert.

Horváth István Sándor (Ph 88)